UZDROWISKO LĄDEK-ZDRÓJ

BIP

Zamówienia publiczne

Elektroniczna platforma zakupowa 23.10.2020.
Szanowni Państwo,
ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, uruchomiliśmy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Regulamin udzielania zamówień publicznych powyżej 130tys zł netto

Konkursy Ofert

Zapraszamy do zapoznania się z konkursami ofert.

Zapytania Ofertowe

Platforma Zakupowa 26.10.2020.
Szanowni Państwo,
ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, uruchomiliśmy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Ogłoszenia

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. ogłasza.

Praca w Uzdrowisku

„Uzdrowisko Lądek-Długopole” Spółka Akcyjna w Lądku Zdroju zatrudni w Lądku-Zdroju na następujące stanowiska.

Status Prawny

“Uzdrowisko Lądek-Długopole” Spółka Akcyjna to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. Powstała w wyniku komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowego “Uzdrowisko Lądek-Długopole” aktem komercjalizacji z dnia 28 grudnia 1998 r. – Akt Notarialny Rep. A Nr 26117/98. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

Przedmiot Działalności

“Uzdrowisko Lądek -Długopole” S.A prowadzi działalność na terenie dwóch miejscowości: Lądek Zdrój i Długopole Zdrój, przy czym siedzibą Spółki i głównym obszarem jej działalności jest Lądek Zdrój.

Organy Spółki

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla innych organów należą do kompetencji Zarządu.

Organizacja

„Uzdrowisko Lądek- Długopole” S.A. w Lądku-Zdroju jest spółką akcyjną, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000067163 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu.
„Uzdrowisko Lądek- Długopole” S.A. z siedzibą w Lądku-Zdroju prowadzi działalność leczniczą podlegającą wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr 000000001088.

Struktura Własności

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. jest w 100% własnością Województwa Dolnośląskiego.

Majątek Spółki

“Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.” posiada następujące nieruchomości.

Rejestry, Ewidencje, Archiwa

Zapisy w rejestrach i ewidencjach prowadzonych w Spółce “Uzdrowisko Lądek- Długopole” S.A. w Lądku Zdroju służą wyłącznie do użytku wewnętrznego i udostępniane są tylko upoważnionym pracownikom Spółki. Dla celów sądowych lub urzędowych wymagane informacje i dokumenty przekazywane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Kontakt z Akcjonariuszem

Informacje dla Akcjonariuszy.