dziennik projektu

  • normalna czcionka
  • większa czcionka
  • barwa dla niewidomych

DZIENNIK PROJEKTU

maj – czerwiec 2024

Przygotowujemy sprawozdania końcowe.

 

Partner z Czech przedłuża swoje członkostwo w europejskiej platformie Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym - Rehabilitation in Multiple Sclerosis euRIMS – na kolejny rok. Po raz pierwszy w historii przedstawiciel Domu Świętego Józefa weźmie udział w corocznej konferencji euRIMS odbywającej się w Hasselt w Belgii. Mimo że projekt kończy się w czerwcu 2024 r., chętnie kontynuujemy nawiązaną współpracę z partnerami z Republiki Czeskiej, Polski, Słowacji oraz w ramach platformy euRIMS.

 

styczeń – kwiecień 2024

Ostatnia z serii 10 wymian stażowych pomiędzy partnerami projektu odbyła się w dniach 15–17 kwietnia 2024 r. w Domu Św. Józefa w Czechach. Trzech polskich terapeutów, podobnie jak ich koledzy z poprzednich staży, zapoznało się z codziennością pacjentów, uczestniczyli w terapiach na oddziale lekarskim i pobytach stałych, próbowali pracować z pomocami i urządzeniami, których używa się w Domu Św. Józefa oraz dzielili się własnymi doświadczeniami z terapeutami z Czech.

 

październik – grudzień 2023

W czwartek 19 października 2023 roku zorganizowaliśmy w Domu Świętego Józefa V. konferencję dla chorych na stwardnienie rozsiane. Tym razem o charakterze międzynarodowym, z kolegami z Czech, ze Słowacji i Polski oraz przy wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego. Około 120 uczestników reprezentujących społeczność zawodową, pracowników służby zdrowia i opieki społecznej, pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane i ich opiekunów wysłuchało szeregu ciekawych wykładów oraz wzięło udział w dwóch panelach terapeutycznych. Konferencja odbyła się pod patronatem posła Pavla Bělobrádka, który podzielił się z nami swoimi osobistymi doświadczeniami z życia ze stwardnieniem rozsianym. Współorganizatorem jak zwykle było MSrehab, stowarzyszenie ekspertów skupione na wspieraniu i rozwijaniu specjalistycznych procedur rehabilitacyjnych w opiece nad osobami chorymi na stwardnienie rozsiane. Konferencja jest częścią projektu Czesko-Polskiej Rady Opiekunów Chorych na Stwardnienie Rozsiane finansowanego z grantu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (4V).

 

czerwiec – wrzesień 2023

We wrześniu 2023 roku kontynuowaliśmy dwa staże w Polsce i drugi staż polskich kolegów w Domu Św. Józefa. Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję naszych partnerów, pracowników służby zdrowia i opieki społecznej, pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane oraz ich opiekunów.

 

marzec – czerwiec 2023

W Lądku - Zdroju odbyły się cztery trzydniowe staże wymienne dla 10 pracowników Domu Św. Józefa. W kwietniu 2023 roku na staż przyjechało do Czech trzech pracowników polskiego partnera. Dopracowujemy program międzynarodowej konferencji na temat stwardnienia rozsianego, która odbędzie się w czwartek 19 października 2023 roku.

 

luty 2023

Otrzymaliśmy pierwszą wypłatę dofinansowania. Przygotowujemy harmonogram wymian stażowych terapeutów. Przygotowujemy jesienną konferencję międzynarodową. Będziemy ubiegać się o członkostwo w europejskiej platformie Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym euRIMS – Home

 

styczeń 2023

Przygotowanie i podpisanie umowy o dofinansowanie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego – 4V.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu:

Czesko-Polska Rada Opiekunów Chorych na Stwardnienie Rozsiane

Česko-polska platforma pro pečující o nemocné roztroušenou sklerozou

Sclerosis Caregivers

Czech-Polish Board form Multiple Sclerosis Caregivers

 

Numer projektu:

22230093

 

Okres realizacji:

01.02.2023 r. – 30.06.2024 r.

 

Partnerzy projektu:

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. - https://www.uzdrowisko-ladek.pl

 

Dom Świętego Józefa w Dworze Kralove nad Łabą – Domov sv. Josefa w Dvůr Králové nad Labem - https://www.domovsvatehojosefa.cz

 

Całkowite wydatki kwalifikowalne:

25 530 €

 

Kwota dotacji:

25 530 € (100 %)

Nazwa funduszu:

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

 

Projekt pt.: „Czesko-Polska Rada Opiekunów Chorych na Stwardnienie Rozsiane” jest współfinansowany przez Rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (4V). Misją funduszu jest propagowanie pomysłów na trwałą współpracę regionalną w Europie Środkowej.


Informacje na stronie partnera:

https://uzdrowisko-ladek.pl/Visegradfund

https://www.domovsvatehojosefa.cz/czech-polish-board

PROJEKT DIARY

May – June 2024 

We prepare final reports.

 

The Czech partner extends his membership in the European platform Rehabilitation in Multiple Sclerosis euRIMS – Home for another year. For the first time in history, a representative of St. Joseph's Home will attend the annual euRIMS conference held in Hasselt, Belgium. Although the project ends in June 2024, we are eager to continue the cooperation we have established with colleagues from the Czech Republic, Poland, Slovakia, and within the euRIMS platform.

 

January – April 2024

The last in a series of 10 exchange internships between project partners took place from April 15–17 at St. Joseph's Home. Three Polish therapists, like their colleagues in previous internships, familiarized themselves with the daily routines of our clients and patients, participated in therapies in the medical department and permanent stays, tried working with the aids and devices we use at St. Joseph's Home, and shared their own experiences with therapists from Czech Rep.

 
October – December 2023

On Thursday, October 19, we organized the fifth conference for patients with multiple sclerosis at St. Joseph's Home. This time with an international flavour, with colleagues from the Czech Republic, Slovakia and Poland and support from the Visegrad Fund.

About 120 participants from the professional public, workers in health and social services, patients with multiple sclerosis, and their caregivers listened to a number of interesting lectures and participated in two therapeutic panels. The conference was held under the auspices of MP Pavel Bělobrádek, who shared his personal experiences of living with multiple sclerosis with us. Co-organizer was, as usual, MSrehab, an association of experts focused on supporting and developing expert rehabilitation procedures in the care of people with multiple sclerosis. The conference is a part of the Czech-Polish Board for Multiple Sclerosis Caregivers project financed by a grant from the Visegrad Fund.

 

June – September 2023

In September, we continued with two internships in Poland and the second internship of Polish colleagues at St. Joseph's Home. We cordially invite our partners, the professional public, workers in health and social services, patients with multiple sclerosis, and their caregivers to the international conference.


March – June 2023

Four three-day exchange internships for a total of 10 employees of St. Joseph's Home took place in Lądek - Zdrój Spa. In April, three employees of the Polish partner came to Czech Republic for an internship. We are fine- tuning the program for the international conference on multiple sclerosis, which will take place on Thursday, October 19, 2023.

 

February 2023

We received the first grant payment. We are preparing the schedule for therapists' exchange internships. We are preparing the autumn international conference. We will apply for membership in the European platform Rehabilitation in Multiple Sclerosis - euRIMS 

 

January 2023

Preparation and signing of the financing agreement.

PROJECT IN A NUTSHELL

 

Project title:

Czech-Polish Board form Multiple Sclerosis Caregivers

Česko-polska platforma pro pečující o nemocné roztroušenou sklerozou

Czesko-Polska Rada Opiekunów Chorych na Stwardnienie Rozsiane

 

Project numer:

22230093

 

Period of realization:

01.02.2023 – 30.06.2024

 

Project partner:

https://www.domovsvatehojosefa.cz

https://www.uzdrowisko-ladek.pl

 

Total eligible expenses:

25 530 €

 

Grant amount:

25 530 € (100%)

 

Grant provider:

Visegrad Fund

The project Czech-Polish Board form Multiple Sclerosis Caregivers is co-financed by the Governments of Chechia, Hungary, Poland and Slovakia though Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

 

Information on the partner webside:

https://www.domovsvatehojosefa.cz/czech-polish-board

https://uzdrowisko-ladek.pl/Visegradfund