UZDROWISKO LĄDEK-ZDRÓJ

RODO

  • normalna czcionka
  • większa czcionka
  • barwa dla niewidomych

Ochrona Danych Osobowych

Informacja Administratora danych osobowych


Szanowni Państwo,


W związku z realizacją zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) uprzejmie informujemy, że:


Administrator danych osobowych


Administratorem Państwa danych jest „Uzdrowisko Lądek- Długopole” S.A. z siedzibą w: Lądku- Zdroju  57-540,  ul. Wolności 4 , zwana dalej Spółką/ Administratorem.
 

Inspektor Ochrony Danych

Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pisemnie kierując korespondencję na adres: „Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A. 57-540 Lądek- Zdrój, ul. Wolności 4, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” oraz e-mailowo pod adresem iod@uzdrowisko-ladek.pl.


Cele i podstawy przetwarzania


Określono cele przetwarzania Twoich danych. Aktualnie w związku z prowadzoną przez Nas działalnością, informujemy, że przetwarzamy lub możemy przetwarzać Twoje dane: 

  • w celu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
  • w celu zawarcia umowy o świadczenie usług (np. hotelowych, gastronomicznych) w ramach prowadzonej przez Nas działalności na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • w celu realizacji umów art. 6 ust 1 pkt a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  • w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO,
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Odbiorcy danych


Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom, które współpracują ze Spółką lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy współpracy w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.


Okres przetwarzania danych


Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania lub okres wymagany przepisami prawa.


Jeżeli jest Pani/Pan naszym pacjentem i utworzyliśmy Pani/Pana dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.
Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń
(np. w postępowaniach windykacyjnych), przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
 

Prawa osób, których dane dotyczą

Jako Administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Spółki sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami poprzez infolinię, stronę internetową czy odwiedź nas w którejkolwiek z naszych placówek własnych. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 

Wniosek w zakresie realizacji przysługujących Ci praw oraz wyciąg z procedury realizacji praw osób fizycznych dostępny

załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3


Klauzulę informacyjną dla kandydata do pracy znajdziesz tutaj.


Pełna treść Polityki przetwarzania danych osobowych w „Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A. dostępna jest dla Państwa pod tym linkiem.