Kontakt z Akcjonariuszem

  • normalna czcionka
  • większa czcionka
  • barwa dla niewidomych

Kontakt z Akcjonariuszem

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY


„Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A., z siedzibą w Lądku-Zdroju 57-540, ul. Wolności 4, adres poczty elektronicznej: sekretariat@uzdrowisko-ladek.pl, adres internetowy: www.uzdrowisko-ladek.pl. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000067163. Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 881 000 22 59, kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości 36 494 430 zł.


Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy:


Dom Maklerski NAVIGATOR S.A.
 z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274307, NIP: 1070006735, REGON: 14087126, kapitał zakładowy w wysokości 1.400.000,00 zł, w całości wpłacony. Dom Maklerski uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w dniu 27 września 2007 r. (decyzja Komisji Nadzoru Finansowego nr DFL/4020/18/28/I/70/1/07).


W związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące m.in spółek akcyjnych. Od dnia 1 marca 2021 r. nastąpi dematerializacja akcji, czyli wygaśnie moc obowiązująca wszystkich dokumentów akcji wydanych przez spółki, a akcjonariuszami będą wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy, który zastąpi księgę akcyjną.

 

Pierwsze wezwanie do złożenia akcji.

Drugie wezwanie do zlożenia akcji.

Trzecie wezwanie do złożenia akcji.

Czwarte wezwanie do złożenia akcji.

Piąte wezwanie do złożenia akcji.