nfz dlugopole

 • normalna czcionka
 • większa czcionka
 • barwa dla niewidomych

NFZ DŁUGOPOLE -ZDRÓJ

 1. Na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci samodzielni, zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych. Leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem uzupełniającym.
 1. Wyjeżdżając do uzdrowiska należy zabrać:
 • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe potwierdzone przez oddział NFZ
 • dowód osobisty
 • wyniki badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych oraz posiadane karty informacyjne leczenia szpitalnego
 • strój kąpielowy, czepek, klapki gumowe, strój gimnastyczny, dres, obuwie sportowe
 • leki przyjmowane przewlekle w ilości wystarczającej na czas pobytu
 • w przypadku wyjazdu do sanatorium: pieniądze w ilości wystarczającej do częściowego pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia.
 1. Koszty podróży do i z uzdrowiska pacjent ponosi samodzielnie.
 1. Pobyt w sanatorium oraz w szpitalu uzdrowiskowym rozpoczyna się od godz. 14.00 pierwszego dnia skierowania (od obiadu), a kończy do godz. 12.00 ostatniego dnia skierowania (po śniadaniu).
 1. Uzdrowisko nie prowadzi wcześniejszej rezerwacji miejsc. Miejsca przydzielane są przez pielęgniarkę dyżurną po przyjeździe do wyznaczonego obiektu. Małżeństwom przydzielane są pokoje dwuosobowe, jeśli istnieje taka możliwość w danym obiekcie.
 1. W przypadku spóźnionego przyjazdu i/lub wcześniejszego wyjazdu bez przyczyny, uzasadnionej względami zdrowotnymi lub losowymi, kuracjusz ponosi koszty niewykorzystanych dni.
 1. Za świadczenia dodatkowe, takie jak wyżywienie i noclegi przy wcześniejszym przyjeździe i przy przedłużeniu pobytu pobierane są opłaty zgodne z cennikiem obowiązującym w Uzdrowisku (opłata za wcześniejszy nocleg to cena cennikowa noclegu pełnopłatnego obowiązująca dla danego obiektu i dla danego standardu pokoju). Ewentualny wcześniejszy przyjazd i/lub przedłużenie pobytu możliwe wyłącznie po uzgodnieniu z personelem uzdrowiska (tel. 74 813 90 51, 74 813 90 45).
 1. Na wyposażeniu pokoju kuracyjnego standardowo znajdują się: 2 ręczniki dla każdego pacjenta, czajnik bezprzewodowy, mini-komplet naczyń (sztućce, talerzyk, szklanka), telewizor (odbiór TV za dodatkową opłatą).
 1. Dodatkowe dobrowolne opłaty:
 • korzystanie z telewizora
 • parking niestrzeżony
 • dopłata do wyżywienia komercyjnego
 1. Dodatkowe opłaty obowiązkowe:
 • Opłata uzdrowiskowa pobierana jest zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej.
 • Z opłaty zwolnione są osoby przebywające na leczeniu w szpitalu uzdrowiskowym.
 1. O miejscu leczenia uzdrowiskowego decyduje lekarz w NFZ w oparciu o dane na temat stanu zdrowia jakie są zawarte w skierowaniu. Wybór miejsca leczenia uzdrowiskowego uzależniony jest od schorzenia i wyznaczony w uzdrowisku o odpowiednim profilu leczenia. Oddział NFZ nie zapewnia kierowania ubezpieczonych do wybranych przez nich uzdrowisk i na wybrane turnusy. Oddziały NFZ kierują pacjentów na leczenie uzdrowiskowe przez cały rok, wyniki leczenia balneologicznego nie zależą od pory roku
 1. Pacjent winien bezwzględnie zrezygnować z leczenia uzdrowiskowego, pomimo posiadania potwierdzonego przez oddział NFZ skierowania, jeżeli przed wyjazdem wystąpi nowe schorzenie stanowiące przeciwwskazanie do jego odbycia lub stan zdrowia pacjenta ulegnie znacznemu pogorszeniu. Wskazana jest wówczas pilna porada u lekarza, który wystawił skierowanie.
 1. W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego w miejscu i terminie wyznaczonym przez oddział NFZ, pacjent winien niezwłocznie odesłać do oddziału NFZ skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, z podaniem przyczyny rezygnacji. Za niewykorzystane bez uzasadnionej przyczyny i nie zwrócone skierowanie uzdrowisko może wnosić roszczenia prawne.
 1. Oddział Funduszu uznaje rezygnację i zwrot potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe za zasadne w szczególnych udokumentowanych przypadkach, a zwłaszcza, gdy ich powodem jest choroba świadczeniobiorcy (np. pobyt w szpitalu) lub wypadek losowy potwierdzony stosownym zaświadczeniem.