Rejestry, Ewidencje, Archiwa

  • normalna czcionka
  • większa czcionka
  • barwa dla niewidomych

Rejestry, Ewidencje, Archiwa

Zapisy w rejestrach i ewidencjach prowadzonych w Spółce “Uzdrowisko Lądek- Długopole” S.A. w Lądku Zdroju służą wyłącznie do użytku wewnętrznego i udostępniane są tylko upoważnionym pracownikom Spółki. Dla celów sądowych lub urzędowych wymagane informacje i dokumenty przekazywane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.


“Uzdrowisko Lądek –Długopole” S.A. prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

  • Księgę uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
  • Księgę uchwał Rady Nadzorczej Spółki,
  • Księgę uchwał Zarządu Spółki,
  • Rejestr wewnętrznych aktów normatywnych.


ARCHIWUM


“Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A. prowadzi archiwum zakładowe w którym gromadzone są materiały archiwalne (kat. “A”) i dokumentacja niearchiwalna (kat. B).


Dla celów sądowych lub urzędowych wymagane informacje i dokumenty przekazywane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.


Zasady udostępniania dokumentacji w Archiwum Zakładowym określa Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego “Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A., przyjęta zarządzeniem Prezesa nr 16/04 z dnia 21.09.2004 r.).


Korzystanie z zasobu archiwalnego:


Dokumentacja archiwalna przechowywana jest w Archiwum Zakładowym.


Przez korzystanie z zasobu archiwalnego rozumie się udostępnianie dokumentacji do celów Spółki komórkom organizacyjnym Spółki oraz osobom trzecim. Korzystanie z zasobu archiwalnego do celów Spółki odbywa się na podstawie karty udostępniania za zgodą kierownika komórki organizacyjnej, którego akta są wypożyczone.


Korzystanie z zasobu archiwalnego odbywa się na miejscu w archiwum zakładowym pod nadzorem archiwisty. W uzasadnionych przypadkach akta mogą być wypożyczone poza lokal archiwum zakładowego za zgodą Zarządu.


Wypożyczenie akt poza siedzibę Spółki wymaga zgody Zarządu.


Korzystający z zasobu archiwalnego Spółki ponoszą odpowiedzialność za całość udostępnionych akt i ich zwrot w wyznaczonym terminie.


Archiwista potwierdza na karcie udostępnienia- wypożyczenia w obecności osoby zwracającej akta, odbiór udostępnionych akt.


Przy odbiorze akt, w razie stwierdzenia w nich braków lub uszkodzeń, archiwista sporządza protokół, który pospisuje również wypożyczający akta oraz jego bezpośredni zwierzchnik.


Kierownik komórki organizacyjnej, w której uszkodzono lub zgubiono akta, przeprowadza dochodzenie w celu pociągnięcia winnego do odpowiedzialności.


Korzystanie z zasobów archiwum zakładowego nie może naruszać zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r , poz.926 z późn.zm.) i ustawy z 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11 z 1999 r. poz. 95 z późn. zm.).