Status Prawny

 • normalna czcionka
 • większa czcionka
 • barwa dla niewidomych

Status Prawny


“Uzdrowisko Lądek-Długopole” Spółka Akcyjna to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. Powstała w wyniku komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowego “Uzdrowisko Lądek-Długopole” aktem komercjalizacji z dnia 28 grudnia 1998 r. – Akt Notarialny Rep. A Nr 26117/98. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. W wyniku przeprowadzonej komunalizacji Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. od dnia 12 kwietnia 2013 r. stanowi własność Województwa Dolnośląskiego.

 

Podstawę prawną działalności Spółki stanowią następujące akty prawne:

 

 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników ( Dz. U. z 2023 r. poz. 343 tj.),
 • Ustawa z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 t .j.),
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 t. j. z późń. zm. ),
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2023r. poz. 151 t. j. z późń. zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146 t. j.) ,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1406 t. j.z późń. zm ),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 161 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z 2024r., poz.208 t.j.),
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz.633 t. j. z późń.zm.).

„Uzdrowisko Lądek – Długopole” S.A. działa na podstawie tekstu jednolitego Statutu opracowanego na podstawie zmian wprowadzonych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21.06.2023 r. w sprawie zmiany statutu spółki ( Rep. A nr 2560/2023), zarejestrowanego 2 sierpnia 2023 r.